"Podwójny Uśmiech"
Menu
Subskrypcja


Wyszukiwarka


System zarządzania treścią dostarczyła firma Hyh - tworzenie i projektowanie stron Katowice.

Dane podstawowe

Statut

Stowarzyszenie działające na mocy niniejszego statutu jest dobrowolnym społecznym zrzeszeniem osób wyrażających wolę krzewienia i utrzymywania więzi koleżeńskich, solidarności i samopomocy wśród rodziców bliźniąt.

Statut Stowarzyszenia
"Podwójny Uśmiech". Stowarzyszenie na rzecz bliźniąt


Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie działające na mocy niniejszego statutu jest dobrowolnym społecznym zrzeszeniem osób wyrażających wolę krzewienia i utrzymywania więzi koleżeńskich, solidarności i samopomocy wśród rodziców bliźniąt.

§ 2

Stowarzyszenie nosi nazwę PODWÓJNY UŚMIECH. STOWARZYSZENIE NA RZECZ BLIŹNIĄT, zwane w dalszych postanowieniach niniejszego statutu STOWARZYSZENIEM.

§ 3
 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą władz jest miasto Warszawa.
 3. Głównym polem działalności, wymiany informacji, wzajemnej pomocy, jest sieć Internet.
§ 4
 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 2. Nazwa i symbole Stowarzyszenia korzystają z ochrony prawnej.
§ 5
 1. Stowarzyszenie używa pieczęci i odznak według wzorów zatwierdzonych przez Walne Zebranie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
 3. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników.

Rozdział 2

Cele i sposoby działania

§ 6

Stowarzyszenie stawia sobie następujące cele:

  1. udzielanie wsparcia przyszłym i obecnym rodzicom bliźniąt;
  2. szerzenie wiedzy na temat ciąż wielopłodowych i specyficznego wychowywania bliźniąt;
  3. skreślony
  4. skreślony
  5. umożliwienie rodzinom o szczególnie trudnej sytuacji materialnej maksymalnego obniżenia kosztów związanych z wychowywaniem bliźniąt;
  6. wyrównywanie szans rodzin bliźniąt i pomoc w pokonywaniu barier społecznych;
  7. skreślony
  8. udział w konferencjach, zjazdach i badaniach naukowych dotyczących ciąż wielopłodowych i rozwoju bliźniąt.
  9. działanie na rzecz bliźniąt niepełnosprawnych i wymagających rehabilitacji
§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  1. skreślony
  2. organizowanie spotkań mających na celu bezpośredni kontakt członków Stowarzyszenia oraz realizację celów statutowych;
  3. organizowanie imprez rekreacyjnych i integracyjnych dla rodzin z bliźniętami;
  4. prowadzenie portalu internetowego będącego źródłem informacji, miejscem wymiany poglądów i narzędziem służącym nawiązywaniu kontaktów z polskimi rodzicami bliźniąt z całego świata;
  5. skreślony
  6. szerzenie informacji o portalu internetowym dla rodziców bliźniąt poprzez rozprowadzanie materiałów informacyjnych (w szczególności ulotek i naklejek);
  7. działalność dokumentacyjną i wydawniczą, a zwłaszcza gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie i wydawanie publikacji dotyczących ciąży bliźniaczej i rozwoju bliźniąt oraz prowadzenie banku informacji o bliźniętach;
  8. organizowanie giełd rzeczy używanych (ubranek, fotelików samochodowych, wózków itp.) – także poprzez sieć Internet;
  9. działalność charytatywną, w tym organizowanie loterii fantowych na cele charytatywne (w szczególności na rehabilitację bliźniąt)
  10. skreślony
  11. nawiązywanie współpracy z lekarzami prowadzącymi ciąże bliźniacze i neonatologami;
  12. promowanie zdrowego trybu życia kobiet w ciąży bliźniaczej;
  13. niesienie pomocy rzeczowej i finansowej rodzinom z bliźniętami, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej;
  14. działalność ekspercką w zakresie rozwoju i wychowywania bliźniąt;
§ 7a
 1. W zakresie celów i sposobów realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność nieodpłatną pożytku publicznego.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić statutową działalność nieodpłatną pożytku publicznego w sferze zadań publicznych w następującym zakresie:
  1. 88.10.Z - Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
  2. 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  3. 86.90.D - Działalność paramedyczna
  4. 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić statutową działalność odpłatną pożytku publicznego w sferze zadań publicznych w następującym zakresie:
  1. 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  2. 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych
  3. 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 4. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji celów statutowych.

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych;
 2. honorowych.
§ 9
 1. Członkami zwyczajnymi mogą być bliźnięta, ich rodzice, rodzeństwo i krewni oraz wszyscy sympatycy i osoby akceptujące cele statutowe Stowarzyszenia.
 2. Członkowie małoletni między 16 a 18 rokiem życia posiadają wszystkie prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem biernego prawa wyborczego.
 3. Małoletni poniżej 16 roku życia mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do stowarzyszenia na zasadach określonych w Art.3, pkt. 3 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
§ 10
 1. Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia bądź w inny szczególny sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia.
 2. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu.
 3. Członkowie honorowi nie płacą składek członkowskich.
§ 11
Członkowie mają prawo:
 1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
 2. brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie imprezach,
 3. korzystać z pomocy i doświadczeń rodziców bliźniąt,
 4. dzielić się swoimi doświadczeniami i pomysłami dotyczącymi wychowywania bliźniąt z innymi członkami Stowarzyszenia.
 5. zgłaszać opinie, wnioski i postulaty pod adresem władz Stowarzyszenia.
§ 12

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. przestrzegania postanowień Statutu Stowarzyszenia, oraz uchwał jego władz,
 2. regularnego opłacania składek obowiązujących w Stowarzyszeniu /nie dotyczy członków honorowych/
 3. czynnego udziału w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
 4. przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz dbałości o mienie,
 5. przyczyniania się swoja postawą, do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
 6. dzielenia się z innymi członkami Stowarzyszenia swoją wiedzą i doświadczeniami na temat wychowywania bliźniąt, oraz użytkowania sieci Internet.
§ 13
 1. Utrata członkostwa następuje przez:
  1. skreślenia z listy członków wskutek zalegania w opłacaniu składki członkowskiej przez okres jednego kwartału - mimo dwukrotnego pisemnego upomnienia;
  2. skreślenie z listy członków wskutek postępowania przez członka Stowarzyszenia w sposób sprzeczny z celami Stowarzyszenia określonymi w §6.
  3. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,
 2. Wystąpienie ze Stowarzyszenia zgłoszone Zarządowi Stowarzyszenia jest skuteczne z dniem złożenia stosownego oświadczenia na piśmie Zarządowi.
 3. Z wyjątkiem pkt. 2 o utracie członkostwa decyduje Walne Zebranie.

Rozdział 4

Władze Stowarzyszenia

§ 14
 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  • Walne Zebranie;
  • Zarząd Stowarzyszenia;
  • Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych trwa 4 lata.
 3. Uchwały władz Stowarzyszenie podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Zebrani mogą uchwalić głosowanie tajne. Przy równej ilości głosów, decyduje głos przewodniczącego Zebrania.
 4. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swe funkcje honorowo.
 5. W przypadku zmniejszenia składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia swego składu osobowego. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1 liczby członków pochodzących z wyboru.
§ 15
 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy lub częściej na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej 1 członków, lub Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków w każdy skuteczny sposób co najmniej na 14 dni przez terminem rozpoczęcia obrad.
 3. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów członków, gdy na Walnym Zebraniu uczestniczy co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia, może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
 4. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć członkowie Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście.
 5. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
  1. uchwalanie kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia;
  2. uchwalanie statutu i jego zmiany;
  3. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej, który odbywa się w głosowaniu jawnym, skład konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu;
  4. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania;
  5. zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz odejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium tym organom;
  6. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;
  7. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;
  8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia;
  9. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu;
  10. podejmowanie uchwał w sprawie utraty członkostwa.
 6. Przy odwołaniu Prezesa, członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązaniu Stowarzyszenia, wymagana jest większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W drugim terminie wymóg obecności połowy członków nie obowiązuje.
 7. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
 8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  3. na umotywowane żądanie, co najmniej 5 członków zwyczajnych.
 10. W przypadkach określonych w ust. 9 pkt 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 7 dni od daty przedstawienia (złożenia) odpowiedniego wniosku (żądania) Zarządowi.
 11. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 16
 1. Zarząd składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zebranie a uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich jego członków tj. trzech osób.
 2. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zebranie.
 4. Do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest każdy członek Zarządu.
 5. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia;
  2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
  3. realizacja celów Stowarzyszenia;
  4. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
  5. sporządzanie planów pracy i budżetu;
  6. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;
  7. zwoływanie Walnego Zebrania;
  8. w uzasadnionych przypadkach zwalnianie na czas określony z wnoszenia składek członkowskich (na wniosek Członka).
  9. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
§ 17
 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie, a uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich jej członków tj. trzech osób.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i jednego członka, wybieranych ze składu Komisji na jej pierwszym posiedzeniu.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia;
  2. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zebraniu;
  3. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania.
  4. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji,
  5. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania (posiedzenia) Zarządu,
  6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  2. nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów.
 6. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władzę.
§ 18
skreślony

Rozdział 5

Majątek i finanse

§ 19
 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, oraz ofiarności publicznej.
 2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
 3. Do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważnionych dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 4. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 4 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
 5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Zabrania się:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
  2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3,
  4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§ 20
 1. Zmiana postanowień niniejszego Statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia i przyjęcia przez władzę rejestracyjną.
 2. Uchwała Walnego Zebrania Stowarzyszenia o zmianach Statutu Stowarzyszenia wymaga większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
 4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia jego majątku.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

Copyright © 2003-2024 blizniaki.net.

Użytkownicy portalu nie mogą wykorzystywać tekstów do celów komercyjnych bez wiedzy i pozwolenia właściciela strony.
Kopiowanie, redagowanie i wykorzystywanie w innych celach publikowanych tu tekstów wymaga indywidualnej zgody właściciela strony.

2024-04-18 03:48:43 /home/tkacz/domains/blizniaki.net/public_html/app/flt/DBShutdownFilter.php (19) 8192 : Non-static method HPDO::closeConnections() should not be called statically, assuming $this from incompatible context uri: /stowarzyszenie_statut.html a: ip: 44.210.99.209 agent: CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)