"Podwójny Uśmiech"
Menu
Subskrypcja


Wyszukiwarka


System zarządzania treścią dostarczyła firma Hyh - tworzenie i projektowanie stron Katowice.

Ciąża bliźniacza

Mama pracująca

Dział ósmy Kodeksu Pracy (art. 176-189) dokładnie omawia uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem. Postaramy się tu zwrócić uwagę na najważniejsze aspekty dotyczące przede wszystkim bliźniaczych mam.

Prawa mamy pracującej

1. Ciąża

Stan ciąży musi być potwierdzony badaniem lekarskim. Zaświadczenie takie przekazujemy do działu kadr - jest ono konieczne, zwłaszcza, jeżeli chcemy (musimy) korzystać ze zwolnień lekarskich. Zwolnienie lekarskie w okresie ciąży płatne jest 100% wynagrodzenia, niezależnie czy jest ono wystawione przez lekarza ginekologa czy ogólnego.

Należy zwrócić uwagę, że wynagrodzenie w czasie zwolnienia liczone jest jako średnia z ostatnich 12 miesięcy przy czym, jeżeli chorowałaś już wcześniej i przerwa między jednym chorobowym a drugim trwała krócej niż 3 miesiące to wynagrodzenie za zwolnienie będzie płatne z podstawy ustalanej dla poprzedniego chorobowego.

Okres zasiłkowy dla kobiet ciężarnych trwa 270 dni, ( co odpowiada 9 miesiącom ciąży) Okres ten dotyczy również osób chorych na gruźlicę. W pozostałych przypadkach jest to 182 dni. Po tym okresie, jeśli dalsze leczenie rokuje odzyskanie zdolność do pracy - ubezpieczonemu może zostać przyznane świadczenie rehabilitacyjne, które z kolei podlega waloryzacji podstawy.

Reasumując, kobieta ciężarna od momentu przejścia na zwolnienie lekarskie otrzymuję zasiłek chorobowy w wysokości 100 procent wynagrodzenia, przez cały okres ciąży. Po przejściu kobiety na urlop macierzyński podstawa nie zmienia się.

Podstawa wynagrodzenia chorobowego, nie może być niższa od kwoty najniższego wynagrodzenia ustalanego przez Min. Pracy i Polityki Socjalnej, po potrąceniu składek ZUS czyli 13,71%. W 2009 roku podstawa ta wynosi 1101,06.

Na badania związane z ciążą i zalecone przez lekarza, ciężarna ma prawo chodzić w godzinach pracy - o ile nie mogą one być przeprowadzone poza tymi godzinami. Za czas nieobecności z tego powodu zachowuje ona prawo do wynagrodzenia.

Prawa kobiet ciężarnych
 • W przypadku kobiet zatrudnionych na czas nieokreślony pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży oraz w okresie urlopu macierzyńskiego. Przepis ten nie odnosi się do umów zawartych na okres próbny, nie przekraczający jednego miesiąca oraz tzw. umów na zastępstwo . Umowy zawarte na czas określony lub okres próbny przekraczający jeden miesiąc, które uległyby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulegają przedłużeniu do dnia porodu.
  Zgodnie z art. 52 KP od zasady trwałości stosunku pracy odstępuje się tylko wtedy, gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownicy (np. ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, popełnienie przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem.)
  Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego jest możliwe tylko w razie upadłości lub likwidacji zakładu.
 • Kobieta ciężarna nie może pracować przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. (np. nie może pracować przy taśmie, a przy komputerach tylko 4 godziny dziennie). Lekarz może zabronić kobiecie wykonywania dotychczasowej pracy, jeżeli zagraża ona ciąży. Wówczas pracownicy muszą być przydzielone inne, odpowiednie dla niej zadania. Zachowuje ona wynagrodzenie w dotychczasowej wysokości. Jeżeli przeniesienie do innej pracy spowodowałoby obniżenie wynagrodzenia, pracownicy przysługuje dodatek wyrównawczy. Po urodzeniu dziecka kobieta ma prawo powrócić do uprzednio wykonywanej pracy.
 • Kobieta w ciąży nie może być zatrudniana w godzinach nadliczbowych, ani w porze nocnej, nie może też jeździć w delegacje (przepis ten obowiązuje do ukończenia przez dziecko 4 lat).

Czy ZUS ma prawo do kontroli ciężarnych?

Prawo do kontrolowania prawidłowego wykorzystywania zwolnień lekarskich posiada
1) Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
2) Płatnicy składek (pracodawcy).

W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości pracownikowi będą grozić określone sankcje, łącznie z pozbawieniem prawa do zasiłku. Kontrolą powinno zostać objęte zarówno sprawdzenie druku zwolnienia lekarskiego, jak i prawidłowość wykorzystywania zwolnienia przez pracownika.

Płatnik zatem, któremu pracownik dostarczył zaświadczenie o niezdolności do pracy z powodu choroby (druk ZUS ZLA) powinien sprawdzić czy nie zostało ono sfałszowane, podrobione lub wydane niezgodnie z przepisami w sprawie zasad i trybu wystawiania takich zaświadczeń.

W razie potwierdzenia podejrzeń, pracodawca wstrzymuje wypłatę zasiłku chorobowego lub wynagrodzenia za czas choroby. Obowiązek ten wynika z art. 17 oraz art. 66 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Na mocy § 8 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich upoważnienie to uprawnia do wykonania kontroli w:

 • miejscu zamieszkania,
 • czasowego pobytu lub
 • miejscu zatrudnienia osoby korzystającej ze zwolnienia.

Do obowiązków osoby wykonującej kontrole należy ustalenie, czy ubezpieczony nie wykonuje pracy zarobkowej lub innych czynności, które mogłyby przedłużyć jego okres niezdolności do pracy.
Zgodnie zaś z § 7 przywołanego rozporządzenia kontrole prawidłowości wykorzystywania zwolnień od pracy powinny być przeprowadzane w miarę potrzeby, bez ustalania stałych terminów. Należy je nasilić w okresach zwiększonej absencji z powodu choroby lub sprawowania opieki. Pracodawca powinien też skontrolować pracownika w razie uzyskania informacji albo nabycia podejrzeń, że wykorzystuje on nieprawidłowo okres pobytu na zwolnieniu lekarskim.
Warto zauważyć, iż w przypadku zwolnień z tytułu opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny sprawdza się, czy poza pracownikiem nie ma innych domowników mogących zapewnić taka opiekę. Nie dotyczy to jednak osób sprawujących opiekę nad chorym dzieckiem w wieku do dwóch lat.

Stosownie do wyjaśnień Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie uważa się, iż pracownik wykorzystuje zwolnienie lekarskie niezgodnie z jego celem, jeśli:

 • wykonuje, będąc chorym (nawet obłożnie) czynności niezbędne dla zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych,
 • nie wykorzystuje zwolnienia w sposób niezgodny z jego celem,
 • sprawując opiekę nad chorym członkiem rodziny wykonuje czynności domowe w zastępstwie tej osoby,
 • wyjechał na czas leczenia do rodziny.

Jeżeli osoba kontrolująca nie zastała pracownika w domu, powinna przyjść ponownie, wyjaśniając jednocześnie przyczynę jego poprzedniej nieobecności.

2. Urlop macierzyński

2.1. Od dnia 1 stycznia 2009r. urlop macierzyński zależy od liczby urodzonych dzieci przy jednym porodzie, i tak:

 • przy urodzeniu jednego dziecka - 20 tygodni
 • przy urodzeniu dwójki dzieci przy jednym porodzie - 31 tygodni
 • przy urodzeniu trojga dzieci przy jednym porodzie – 33 tygodnie
 • przy urodzeniu czworga dzieci przy jednym porodzie – 35 tygodni
 • przy urodzeniu pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie – 37 tygodni

Co najmniej 2 tygodnie urlopu macierzyńskiego mogą przypadać przed przewidywaną datą porodu (co raczej rzadko ma miejsce w przypadku bliźniąt, gdyż bardzo rzadko rodzą się one o czasie). Podczas urlopu macierzyńskiego przysługuje zasiłek macierzyński, który liczony jest jak przy zwolnieniu lekarskim w okresie ciąży (patrz ciąża).

Pracownicy, która urodziła dziecko/ci podczas urlopu wychowawczego przysługuje zasiłek macierzyński na warunkach urlopu macierzyńskiego skrócony o 2 tygodnie (przy bliźniętach jest to odpowiednio do pkt. 2.1 lit. b) 29, c) 31, d) 33 i e) 35 tygodni).

Pracownica po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego ma prawo zrezygnować z pozostałej części urlopu; resztę urlopu może wykorzystać pracownik-ojciec wychowujący dziecko. W ten sposób mężczyzna dostaje odpowiednio : 6, 17, 19, 21, lub 23 tygodnie urlopu. W przypadku zgonu jednego z bliźniąt urlop macierzyński przysługuje w wymiarze 20 tygodni (jak przy jednym dziecku). W razie urodzenia dziecka wymagającego opieki szpitalnej należy wykorzystać po porodzie 8 tygodni urlopu. Pozostałą część urlopu można wykorzystać w terminie późniejszym, po wyjściu dziecka ze szpitala.

Nowości od 01. 01. 2009 roku !!!

2.2 Dodatkowy zasiłek opiekuńczy po porodzie

Jest to świadczenie dodatkowe, które wynosi do 8 tygodni/ 56 dni, i nie jest związane z wymiarem 60 i 14 dni zasiłku opiekuńczego przyznanego w roku kalendarzowym o którym mowa w pkt. 5 podpunkt 5.5. Zasiłek ten przysługuje ojcu dziecka lub innym uprawnionym członkom rodziny, a udzielany jest na wypadek dłuższego pozostania matki dziecka w szpitalu po porodzie, i jednocześnie gdy dziecko w tym czasie może szpital już opuścić. Jest to zasiłek związany wyłącznie z porodem a uprawnienie do niego może otrzymać każdy członek najbliższej rodziny, który ma ukończone 14 lat i jest ubezpieczony, oraz zrezygnuje z pracy / działalności zarobkowej, na rzecz opieki nad dzieckiem w okresie pobytu matki w szpitalu.

2.3 Urlop macierzyński w okresie hospitalizacji matki

W sytuacji, gdy po wykorzystaniu 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, matka dziecka ze względu na stan zdrowia wymaga opieki szpitalnej – urlop macierzyński ulega zawieszeniu na okres pobytu matki w szpitalu. W tym czasie urlop macierzyński wykorzystuje ojciec dziecka, a matka w tym czasie pobiera wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy. W powyższym przypadku, urlop macierzyński matki i ojca dziecka łącznie nie może przekroczyć przyznanego urlopu o którym mowa w pkt. 2.1 lit. a-e.

2.4 Prawa rodziców adopcyjnych i rodzin zastępczych - urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego

Dotyczy pracowników, którzy przyjęli dziecko lub dzieci na wychowanie oraz wystąpili do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka/ci. Dotyczy to także pracowników sprawujących funkcję rodziny zastępczej ( za wyjątkiem rodziny zastępczej sprawującej tę funkcję zawodowo, nie spokrewnionej z dzieckiem). Wymiar tego urlopu jest również zależny od liczby przyjętych dzieci na wychowanie i wnosi odpowiednio jak w pkt. 2.1 lit a-e.

 • a) w przypadku przyjęcia jednego dziecka - 20 tygodni
 • b) Przy przyjęciu dwójki dzieci - 31 tygodni
 • c) Przy przyjęciu trojga dzieci – 33 tygodnie
 • d) Przy przyjęciu czworga dzieci – 35 tygodni
 • e) Przy przyjęciu pięciorga i więcej dzieci – 37 tygodni

Urlop ten przysługuje nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku odroczenia obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do 10 roku życia.

Minimalny wymiar urlopu macierzyńskiego w przypadku rodziców adopcyjnych to 9 tygodni. Jeśli pracownik, przyjął na wychowanie dziecko w wieku do 7 roku życia, lub do 10 roku życia.

2.5 Zasiłek macierzyński dla rolników

Od 01 stycznia 2009 roku rodzicom – rolnikom z tytułu urodzenia dziecka lub przyjęcia dziecka na wychowanie do ukończenia przez nie 1 roku życia, przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 4-krotnej emerytury podstawowej. I tak, od 01 marca 2008 roku emerytura podstawowa wynosi 636,29 zł. co daje kwotę zasiłku macierzyńskiego 2545,16 zł. Od 01.03.2009 roku kwota emerytury będzie zwaloryzowana co automatycznie podniesie kwotę zasiłku macierzyńskiego.

2.6 Zmiany w dalszych latach 2010-2014

Powyżej przedstawione zmiany maja charakter przejściowy i tak jeśli chodzi o urlop macierzyński to Z dniem 01.01.2010 roku wchodzi dodatkowy urlop macierzyński. Urlop ten będzie mogła wziąć pracownica lub pracownik bezpośrednio po urlopie podstawowym i tak:

W 2010 roku dodatkowy urlop będzie wynosił:

 • do 2 tygodni na jedno dziecko
 • do 3 tygodni na wieloraczki

W latach kolejnych 2011-2012 nastąpi zwiększenie

 • do 4 tygodni na jedno dziecko
 • do 6 tygodni na wieloraczki

Od 2014 roku

 • do 6 tygodni na jedno dziecko
 • do 8 tygodni na wieloraczki

Dodatkowy urlop macierzyński będzie udzielany na pisemny wniosek pracownicy, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed jego rozpoczęciem, a pracodawca jest obowiązany przyjąć taki wniosek. Bardzo korzystnym rozwiązaniem tego urlopu jest fakt, że pracownica może łączyć dodatkowy urlop macierzyński z pracą, czyli może pracować na pół etatu, a za drugą część pobierać zasiłek macierzyński. Jeśli chcemy skorzystać z takiego rozwiązania, również należy złożyć wniosek pracodawcy na 7 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy na dodatkowym urlopie macierzyńskim. Powyższe przepisy mają również zastosowanie w stosunku do tatusiów wychowujących dziecko, jak i rodziców adopcyjnych.

Karmienie piersią

Pracownica pracująca dłużej niż 6 godzin dziennie i karmiąca piersią bliźnięta ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda. Na wniosek pracownicy przerwy mogą być udzielane łącznie (czyli wychodzimy z pracy 1,5 godziny wcześniej). Jeżeli czas pracy nie przekracza 6 godzin - przysługuje jedna przerwa na karmienie. W przypadku czasu pracy krótszego niż 4 godziny, przerwy na karmienie nie przysługują.

3. Urlop wychowawczy

Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego, do 6-miesięcznego okresu wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia. Udzielany jest on na wniosek pracownicy lub pracownika na okres 3 lat, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez dzieci 4 lat. Jeśli wychowujesz dziecko niepełnosprawne możesz otrzymać urlop dodatkowy na 3 lata, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 18 lat.
Wniosek składany jest nie później niż na 2 tygodnie przed rozpoczęciem urlopu. Rodzice lub opiekunowie, jeżeli spełniają warunki do korzystania z urlopu wychowawczego mogą jednocześnie z niego skorzystać przez okres nie przekraczający 3 miesięcy.

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia zakończenia tego urlopu (art. 186 K.p), możliwe jest to tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z przyczyn dot. pracownika ( np. gdy naruszył warunki udzielenia ww. urlopu).

Urlop może być udzielany w 4 częściach, możesz zrezygnować z urlopu wychowawczego w każdym czasie - za zgodą pracodawcy lub po uprzednim zawiadomieniu najpóźniej 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy.

W czasie urlopu pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy lub inną działalność pod warunkiem, że nie wpłynie to na możliwość sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.
Art. 186 K.p. mówi, że uprawniony do urlopu wychowawczego, może złożyć wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do połowy etatu w okresie w którym mógłby korzystać z tego urlopu a pracodawca obowiązany jest uwzględnić ten wniosek.

Pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego w każdym czasie - za zgodą pracodawcy lub po uprzednim zawiadomieniu najpóźniej 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy.

Po zakończeniu urlopu wychowawczego wracamy do pracy na dotychczasowe stanowisko lub równorzędne z wynagrodzeniem nie niższym niż przed rozpoczęciem urlopu wychowawczego.
Okres urlopu wychowawczego wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
Jest to też okres, w którym opłacane są składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z budżetu państwa.

Na urlopie wychowawczym mamy prawo do zasiłku w wysokości 400 zł miesięcznie, niezależnie od liczby dzieci - przy bliźniętach do 36 miesięcy.

4. Rodzicielstwo

Pracownikowi przysługuje zwolnienie okolicznościowe z tyt. narodzin dziecka w wymiarze 2 dni, niezależnie od liczby urodzonych dzieci.
Pracownikowi wychowującemu przynajmniej 1 dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na 2 dni z zachowaniem prawa do wynagrodzenia ( art. 188 K.p.).
Tylko jedno z rodziców może je wykorzystać, albo każde po jednym dniu. Jeżeli ich nie wykorzystacie w ciągu roku - przepadają! Wątpliwości budzi sytuacja, kiedy jedno z rodziców nie pracuje, wtedy drugi rodzic - pracujący, również może skorzystać z tego zwolnienia.

Ulga podatkowa

Od 2007 roku obowiązuje ulga podatkowa na dzieci. Można odpisać 1173,70 zł rocznie na każde dziecko. Niestety, ulga przysługuje tylko osobom rozliczającym się zgodnie z art. 27 (czyli podatnikom, rozliczającym się wg skali 19, 30 i 40 proc.) Osobom prowadzącym działalność gospodarczą na zasadach szczególnych - podatek liniowy, ryczałt, karta podatkowa - ulga nie przysługuje, natomiast osobom prowadzącym działalność gospodarczą na zasadach ogólnych (KPiR w pełnej skali podatkowej) - jak najbardziej.

Na temat ulgi podatkowej na dzieci możecie poczytać tutaj.

5. Zasiłki i dodatki

Becikowe

Z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje jednorazowa zapomoga w wysokości 1000 zł. Należy się każdemu bez względu na dochody na każde dziecko - rodzice bliźniąt otrzymują więc 2000 zł.

NOWOŚĆ!!! Rodzice, którzy po 31 października 2009 r. wystąpią z wnioskiem o wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, będą musieli dodatkowo dołączyć zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że kobieta była objęta w okresie ciąży opieką medyczną, co najmniej od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Zaświadczenie o którym mowa, nie będą musieli przedstawiać opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka, którzy wystąpią z wnioskiem o wypłatę jednorazowej zapomogi.

Urodzenie się dziecka

Z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje jednorazowy dodatek w wysokości 1000 zł na każde dziecko w zależności od dochodów. Należy dowiadywać się w gminie, czy przypadkiem nie wypłaca ona młodym matkom dodatkowych świadczeń.

NOWOŚĆ!!! od 01 Listopada 2009 roku prawo do tego dodatku będzie przysługiwało na podstawie wydanego zaświadczenia lekarskiego, dotyczącego objęcia kobiety-matki dziecka opieką medyczną. Zaświadczenie o którym mowa, nie będą musieli przedstawiać opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka, którzy wystąpią z wnioskiem o wypłatę dodatku.

Zasiłek rodzinny

Przysługuje rodzicom i opiekunom; na dzieci własne, dzieci małżonka, dzieci przysposobione, dzieci znajdujące się pod opieką prawną.
Zasiłek ten przyznawany jest na dziecko w wieku do 18 lat, a powyżej tego wieku, jeśli się jeszcze uczy - do ukończenia 21 lat lub 24, jeśli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Wysokość zasiłku zależy od wieku dziecka:

 • 48 zł miesięcznie - na dziecko do 5 roku życia,
 • 64 zł - na dziecko powyżej 5. roku życia do ukończcenia przez nie 18. roku życia
 • 68 zł - na dziecko powyżej 18 lat, ale do ukończenia przez nie 24 roku życia

Otrzymanie zasiłku rodzinnego zależy jednak od dochodu uzyskanego w rodzinie w roku poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie zasiłku, w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Górna granica tego dochodu określana jest w ustawie o świadczeniach rodzinnych.
Jeśli wiemy już, że zasiłek będzie nam przysługiwał, możemy starać się o szereg do niego dodatków z tytułu:

 • urodzenia dziecka, ( przy bliźniętach, przysługuje na każde dziecko)
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 • rozpoczęcia roku szkolnego,
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,
 • samotnego wychowywania dziecka,
 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (od września 2005 r.),
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Jeśli opiekujemy się dzieckiem niepełnosprawnym, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, będzie również przysługiwał zasiłek pielęgnacyjny, który przyznawany jest bez względu na osiągnięty dochód.

Zerówkowe i na wyprawkę

Od niedawna na dzieci, które rozpoczynają naukę w klasie zerowej, przysługuje jednorazowy dodatek z tytułu rozpoczęcia przygotowania przedszkolnego w wysokości 100 zł. Aby dodatek odebrać, trzeba tylko złożyć odpowiedni wniosek tam, gdzie pobierany jest zasiłek rodzinny. Otrzymanie "zerówkowego" nie wyklucza prawa do otrzymania 100 zł na wyprawkę.

Zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu, który jest zwolniony od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8 (np. w sytuacji zamknięcia żłobka, przedszkola lub kiedy jedno z opiekunów, może to być opiekunka, nie może sprawować opieki nad dzieckiem z różnych przyczyn (choroba, szpital), chorym dzieckiem w wieku do lat 14 lub innym chorym członkiem rodziny. Prawo do zasiłku przysługuje na równi matce i ojcu dziecka, a zasiłek wypłaca się tylko jednemu z rodziców, temu, który wystąpi z wnioskiem o jego wypłatę za dany okres.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż przez 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dzieckiem zdrowym do lat 8 i chorym dzieckiem do lat 14, albo 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dzieckiem w wieku ponad 14 lat lub innymi chorymi członkami rodziny. Łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego z powodu opieki nad dziećmi i innymi członkami rodziny z różnych przyczyn i bez względu na liczbę członków rodziny wymagających opieki, nie może przekroczyć 60 dni w roku kalendarzowym. Czyli 60 dni to łączna ilość dla chorego i zdrowego dziecka, z których w ciągu roku mogą korzystać oboje rodzice na przemian - wtedy dni te sumuje się.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje pod warunkiem, że nie ma innych członków rodziny mogących zapewnić opiekę. W przypadku sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w wieku do lat 2, zasiłek opiekuńczy przysługuje nawet wówczas, gdy są inni członkowie rodziny mogący zapewnić opiekę.

Zasiłek przysługuje ubezpieczonym podlegającym obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu, a liczone jest tak ja chorobowe, czyli 80 % podstawy z wynagrodzenia za okres 12 miesięcy kalendarzowych (średnia) poprzedzających powstanie niezdolności do pracy.

Do uzyskania tego zasiłku wymagane są następujące dokumenty:

 • na chore dziecko; druk zwolnienia lekarskiego ZLA, czyli po staremu L4.
 • na zdrowe dziecko w wieku do lat 8:
  • oświadczenie ubezpieczonego, w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko,
  • decyzja właściwego inspektora sanitarnego zarządzającego izolację - w przypadku izolacji dziecka z powodu podejrzenia o nosicielstwo zarazków choroby zakaźnej,
  • zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym blankiecie - w razie porodu, choroby lub pobytu małżonka stale opiekującego się dzieckiem w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej.

Ubezpieczony występujący o wypłatę zasiłku składa również wniosek o uzyskanie tego zasiłku na druku ZUS Z-15

Więcej na temat zasiłków, ich wysokości oraz dochodów, od jakich można się starać o zasiłki - znajdziecie na tej stronie.

Konsultacja i porady - Jadwiga Miłoś, specjalistka od kadr i płac

Copyright © 2003-2023 blizniaki.net.

Użytkownicy portalu nie mogą wykorzystywać tekstów do celów komercyjnych bez wiedzy i pozwolenia właściciela strony.
Kopiowanie, redagowanie i wykorzystywanie w innych celach publikowanych tu tekstów wymaga indywidualnej zgody właściciela strony.

2023-09-29 22:47:22 /home/tkacz/domains/blizniaki.net/public_html/app/flt/DBShutdownFilter.php (19) 8192 : Non-static method HPDO::closeConnections() should not be called statically, assuming $this from incompatible context uri: /kacik_porad_prawo.html a: ip: 34.204.172.188 agent: CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)